Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Podatek PCC należy zapłacić w sytuacji, gdy zawieramy umowy kupna-sprzedaży, pożyczki i inne o podobnym charakterze.

Stawki podatku wynoszą:

 1. od umowy sprzedaży:
  • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego, prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
  • innych praw majątkowych - 1%;
 2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%;
 3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy - 1%
 4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy - 2%;
 5. od ustanowienia hipoteki:
  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%,
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł;
 6. 6) od umowy spółki - 0,5%.

Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

 1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
 2. biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).


Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)